Tượng Phật bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt cưỡi rồng

0905.097.617